Ana Sayfa

Tarihçe

KOOPERATİFİMİZİN VE İKİTELLİ OSB’NİN TARİHÇESİ:

Ülkemizde sanayileşme çabaları hızla sürerken, esnaf ve sanatkarlarımız yan sanayilere insanüstü çabalarla önemli katkılarda bulunmaktadır. Ancak bu katkının günümüz ihtiyaçlarına uygun olması yanında esnaf ve sanatkarlarımıza da yararlı olabilmesi için esnafa ve sanatkarların modern, sorunları çözülmüş sitelerde güç birliği içinde çalışmaları gerekmekteydi.

Sözünü ettiğimiz bilinçlenmenin ispatı, bir grup esnafımızın söz konusu sorunları aşmak amacıyla, 04.01.1983 tarihinde Dokurhan Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanlığına verdikleri dilekçedir.

Çevre Sağlığı Müsteşarlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Belediyesi'nin bu işyerlerini şehir dışına taşıma kararı almalarından sonra bu sektörde çalışanlar kooperatifleşme yoluna gitmişler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden arsa talebinde bulunmuşlardır.

02.08.1985 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İkitelli O.K.S.B. Nazım İmar Planında 700 hektarlık bir alan çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren 36 adet küçük ve orta ölçekli sanayi ile toplu işyeri kooperatifine tahsis edilmek üzere 01.02.1985 tarihinde istimlak kararı alınarak Arsa Ofisi'nce kamulaştırma çalışmaları yapılmış ve bedeli karşılığında ilgili kooperatiflere verilerek kooperatiflerin kendi öz kaynakları ile inşaat çalışmalarına başlanmıştır.

Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı kooperatifimize Arsa Ofisi marifeti ile 180,000 m2 lik bir arsa tahsis etmiştir. Sitemiz muhtelif büyüklükte 380 adet Atölye ile Çarşı Grubu, hizmet Grubu binaları, Camii, Ticari alanlar, Büfeler, yollar ve otopark tesisleriyle komple bir şehir olarak projelendirilmiştir.

İkitelli O.S.B.'de kooperatiflerin inşaat faaliyetleri site içinde devam ederken ana arter yol ve altyapıların yapımına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Fonlar Yönetmeliği'ne göre 1990 yılında kurulan İkitelli Organize Küçük Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü sorumluluğunda Devlet katkısı ile başlanmıştır.

4562 sayılı O.S.B.'ler Kanununun 15/04/2000 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra geçen bir yıl içinde Kanuna uyum çalışmaları sonucu İntibak Protokolü tanzim edilerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 03/10/2001 tarihinde onaylanmak suretiyle Müteşebbis Heyet kurularak İkitelli O.S.B. Tüzel Kişilik kazanmıştır.

Kooperatifimiz bu günlere gelinceye kadar birçok merhalelerden geçmiştir. Bu gün Kooperatifimiz ikitelli de parmak ile gösterilecek bir durumdadır. Sanayi sitemizde yeşillendirmeye büyük önem verilmiş, anayollarımız komple ağaçlandırılmıştır. Ayrıca sitemizde alt yapı çalışmaları tamamlanmış asfalt, elektrik, su, doğalgaz sorunları çözülmüş ve atölye bloklarımız ve Çarşı Grubu dükkanlarına bireysel tapuları dağıtılma kabiliyetindedir. Tapuların verilememe sebebi devam eden tezyidi bedel davalarıdır

GÜNÜMÜZDE KOOPERATİFİMİZ ;
   
a)  Kooperatifin adı : S.S. İSTEKS İSTANBUL DOKUMACILARI K.S.S.     YAPI KOOP.

b)  Kuruluş Tarihi : 1984

c) Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası 11.12.1985 / 219845-167402

d)  Adresi  : İkitelli Org. San. Böl. Sosyal Tesis Binası Kat:1 No : 26        Başakşehir / İST.

e) Telefon/Faks Numaraları: 0 212 485 49 52 / 485 49 53

f)Web adres ve elektronik posta: istekskooperatifi@gmail.com


Ortak Sayısı (Adet)                : 350
Sanayi İşyeri Sayısı (Adet)     : 388
İşyeri Büyüklükleri (m 2) : 50m2-75m2-100m2-150m2-200m2-300m2-400m2-500  m2  Atölye Dükkanları, 45+2=47 Muhtelif  Sosyal Merkez Dükkanları (Herbir işyeri 50 m2 tabanlı olsa idi toplam 836 işyeri olacaktır.)
Arsa Alanı (m2) : (Kooperatif iç yolları ve yeşil alanlar dahil olmak üzere kooperatif sınırları içerisinde kalan alan) : 111.427 m2 
Toplam İnşaat Alanı (m2) : 41.800 m2 taban alanı üzerinde 3 üç kat olarak toplam 125.400 m2 kapalı alanlı sanayi işyeri,

Sanayi Parsel Sayısı (Adet)    : 23 Blok yer almaktadır.     

Yeşil Saha Alanı (m2)            : 6.500 m2

İdari ve Sosyal Tesisler :
- İdare Binası (m 2 )               : 728 
a) Cami (Mescit) (m 2 )          : 500 m2 tabanlı 
b) Konferans Salonu (m 2 )    : 500 
c) 522 ada 1 parsel 5726 m2 arsa üzerinde muktelif büyüklükte 49 adet işyeri 17.332 m2 ortak alan olarak yer almaktadır.

Otopark Kapasitesi :  
- Açık (Adet) : ............ araç

Trafo Adedi ve Gücü KW : 5 adet  / Birim Dükkan : 9 kw

İnşaatın tamamlanması %"si : 100 
a) Altyapı : Tamamlandı. 
b) İşyerleri : Çok amaçlı büro dükkanları ( Hizmet Grubu ) tamamlandı.
c) İdari ve Sosyal Tesisler : İdari Bina ve Sosyal tesisler tamamlandı 

Üyelerin % olarak sektörel : Dağılımı ve Kapasiteleri 
a) Oto Tamircileri : % 5 
b) Makine İmalatçıları : % 30 
c) Muhtelif : % 65 
d) Diğerleri : -

Çalışan Personel Sayısı : yaklaşık olarak   3.000 kişi

Üretilen Malın Satışı : 
- Yurt İçi   (%) : 90
- Yurt Dışı (%) : 10

Şu Anki Doluluk Oranı (%) : % 99

Tapu  Durumu : Atölye Bloklarında Kat Mülkiyetli Bireysel kooperatifin uhdesinde olup tapular TOKİ ile tezyidi bedel davaları sonrası ortaklara verilecekdir.  ( Banka Kredisine uygundur.)

Su ve Doğalgaz Kullanımı : İSKİ suyu kullanılmakta, mevcut her dükken doğalgaz kullanabilecek imkanda

 

1- Kooperatifimiz ana sözleşmede yazılı amaçlarına 31/04/2009 tarihi itibari ile ulaşmıştır. Bu tarihten itibaren bir nevi işletme kooperatifi karakterindedir. Bu tarih itibari ile işyeri geçici maliyetleri düzenlenerek ortaklara fatura edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 7. maddesinin 16 numaralı bendinde, "Esas mukavelelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, idare meclisi başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi, ihtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması ve münhasıran ortaklar ile iş görülmesine dair hükümler bulunması şartı ile kooperatifler (esas mukavelelerinde yukarıdaki şartlar mevcut olmakla beraber fiilen bu kayıt ve şartlara uymayan kooperatifler ile faaliyete geçen üst kuruluşlara girmeyen kooperatifler muafiyetten yararlanamaz.)" denilerek, kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olacakları hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan 4369 Sayılı Kanun' un 60. maddesi ile ( 01.08.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) Katma Değer Vergisi Kanunu' nun 17. maddesinin 4. fıkrasına eklenen ( k) bendinde "Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri" sürekli olarak KDV' den istisna edilmiştir.

Kooperatifimizin düzenleyecegi işyeri geçici maliyet faturaları Kurumlar vergisi ve KDV’den müstesnadır.

Ancak işletme kooperatifi olduğundan bir nevi hizmet satışı gerçekleştirdiğinden, kira gelirleri nedeni ile ortak dışı işlemleri bulunduğundan Kurumlar vergisi ve KDV mükellefidir. Bu yükümlülügünü yerine getirmektedir. 01/05/2009 tarihinden itibaren aidatlar fatura karşılığı KDV’si hesaplanarak toplanmaktadır.        

2-Tapu işlemleri        : TOKİ ile tezyidi bedel davaları devam ettiğinden Blok tapuları kooperatife geçtiği halde bireysel tapular verilememiştir. Tezyidi bedel davaları sonrasında ortaklara bireysel tapuları verilebilir durum söz konusudur. Toki ile yapılan 2010 yılı sonu itibari ile yapılan görüşmelerde 5.597,85 m2 yi aşkın arsamızla ilgili olarak tezyidi bedel davası açılabilir riski mevcuttur. TOKİ yönetimi 8.400.000.- teminatın karşılanması halinde ortaklara tapu verebileceğini belirtmiştir. Bu şekilde karşılıklı yapılan çalışmada kooperatifin 100.000.-tl masrafı olacağıda TOKİ yöneticilerince açıklanmıştır.. Yönetim ve Denetim Kurullarının birlikte yaptıkları iştişare sonrasında davalara devam etmenin, kooperatife yarar sağlayacağı kanaatine varılmıştır.

        Konu ile ilgili olarak TOKİ ile mart-2019 tarihinde tekrar görüşülmüştür. Açılan 10 adet davada 2477,85 m2 alanla ilgili olarak davalar neticelenmiştir. TOKİ teminat (para, banka teminat mektubu veya ipotek) verilmesi ve sözleşme masraflarının karşılanması halinde şerhi kaldırıp tapu devri yapabileceğini tekrarlamıştır. Ancak davaların sonlanmasının, yaklaşık kalan 3120 m2 alanın tamamında mahkemelerin bitmesi halinde şerh ve ipoteğin bitirileceğini tekrarlamıştır. Bu kooperatifin tasfiyesinin mahkeme sonuçlarının beklenmeden gerçekleşemeyeceği anlamına gelir.

3-Tasfiye Çalışmalarına ortaklara tapular dağıtıldıktan sonraki takip eden altı ay içerisinde başlanacaktır.

                                                                                                 KOOPERATİF YÖNETİMİ

Tarihçe